Fundusze Unijne - Prace termomodernizacyjne

         

 

 

 

Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” w Legnicy

 

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZO/0097/1/03/2018-TB NA: 

 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0097/16 pod nazwą „Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy”.

Termin realizacji zamówienia –  do 28.09.2018 r.

Termin składania ofert upływa – 26.03.2018 r. godz. 16:00 

Otwarcie ofert nastąpi 26.03.2018 r. godz. 18:00 ul. Żeromskiego 20c/13

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert. 

Dokumentacja przetargowa jest możliwa do pobrania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092558

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

Załączniki na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1092558

1.  Zapytanie ofertowe ZO/0097/1/03/2018-TB

2.  Załącznik numer 1 –  Formularz ofertowy wraz z załącznikami 

3.  Załącznik numer 2 -  Kosztorys ślepy (Excel)

4.  Załącznik numer 3 –  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

5.  Przedmiar robót.

 

 

 

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany Wednesday, 25 April 2018 11:57