Fundusze Unijne - Prace termomodernizacyjne

 

Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” w Legnicy

OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE

ZO/0097/1/12/2017-TB NA:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie numer RPDS.03.03.01-02-0097/16 pod nazwą „Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku

mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy”.

Termin realizacji zamówienia – do 28.09.2018 r.

Termin składania ofert upływa – 28.12.2017 r. godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi 02.01.2018 r. godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni

Termin związania ofertą 30 dni licząc od dnia ostatniego składania ofert.

Dokumentacja przetargowa jest możliwa do pobrania na oficjalnej stronie internetowej Spółdzielni: www.majowka.legnica.pl

Podstawa i tryb postępowania: Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: Zasada konkurencyjności, zamówienie powyżej 50 tys. zł netto

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

Załączniki :

1. Zapytanie ofertowe ZO/0097/1/12/2017-TB

2. Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy wraz z załącznikami

3. Załącznik numer 2 - Kosztorys ślepy (Excel)

4. Załącznik numer 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 


„Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy”

 

Zarząd Mieszkaniowej Spółdzielni Własnościowej „Majówka” w Legnicy informuje, że Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa „Majówka” uzyskała dofinansowanie
ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pod nazwą: „Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy” –
Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy horyzontalne – nabór na OSI, schemat 3.3 B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wniosek nr RPDS.03.03.01-02-0097/16

„Prace termomodernizacyjne przynoszące poprawę efektywności energetycznej budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 20 ABC w Legnicy”

całkowita wartość projektu: 349 734,68 zł

wartość dofinansowania: 192 004,33 zł

Realizacja projektu przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej budynków, poprawy jakości powietrza poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie rocznego zużycia energii, podwyższenia świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej i pracowników. Inwestycja wpisuje się w następujące cele jakie zakłada Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego: wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.

Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany Wednesday, 25 April 2018 11:57